VÝZKUM A VÝVOJ

Naše společnost se zabývá výzkumem a vývojem nových výrobků pro ekodomy. Tyto výrobky využívají obnovitelné zdroje energie (slunce, vítr, biomasu, vodu).

Komplexní propojení a využití těchto výrobků řeší projekt BONDARES - návrh integrálního autonomního ekodomu:

a) polyfunkční okno WENT s využitím energie slunce (patent)
b) úsporné vozítko SEN s využitím elektřiny z OZE
c) sklopná větrná elektrárna pro rodinné domy nového typu WIN (patent)
d) nízkoenergetická budova zapojená do terénu
e) víceúčelová cestovní hůl WANDRALL, viz též naše stránky www.wandrall.cz

Pro další rozvoj tohoto projektu hledáme spolupracovníky - výzkumníky, techniky, výrobce, prodejce. Více na www.ideasforfuture.eu.

AUTONOMNÍ STAVBY

Stavby odolné klimatickým vlivům a mimořádným událostem
SYSTÉM VAULT

Jedná se o novou konstrukci staveb obytného, popř. i občanského nebo průmyslového charakteru, odolné působení seismických a klimatických vlivů a jiných mimořádných událostí v důsledku vytvoření prostorově stabilní konstrukce za použití staticky určitých vzájemně propojených prvků.

Budují se většinou stavby tradičním způsobem z kamene, dřeva a z cihel. V případě vichřice nebo zemětřesení se tyto stavby rozpadnou na jednoduché drobné části a stavební prvky, které po zřícení vytvoří kompaktní hmotu s žádným nebo malým počtem dutin, které by umožnily přežití obyvatel domu. Zničující účinek je ještě umocněn tvarovým, obvykle krabicovým provedením staveb. Záchrana zasypaných obyvatel je tím velmi časově omezena, protože odstranění trosek je velmi zdlouhavé. Běžná provedení staveb nemohou odolat vichřicím především z důvodu velkého aerodynamického odporu a působením síly větru na velké rovné plochy. Stejně tak nejsou používány vhodné stavby odolné sesuvům půdy na svazích nebo v zátopových oblastech v blízkosti vodních toků.

Stavby lze ale uplatnit i v jiných mimořádných podmínkách:
- v tropických oblastech, kde mohou být částečně kryty zemí a doplněny chladícím systémem
- v záplavových oblastech, kdy je možno celou stavbu dočasně vyzvednout nad úroveň hladiny vody (mechanické zvedáky na patkách nebo trnech), popř. řešit jako plovoucí na vaně
- v polárních oblastech, s odolností větru, ledu a sněhovým vánicím
- do rizikových oblastí ohrožených mimořádnými událostmi - stavby jsou odolné proti vloupání, rabování, destrukci, výbuchům plynu a bomb, po zasypání i radioaktivnímu záření, střelám ap.)
- do chudých a rozvojových oblastí, protože jsou rychle sestavené, levné, lze zaměstnat místní neškolené pracovníky
- při mimořádných situacích, ale i běžné výstavbě, lze stavby doplnit zařízením na zásobování energií z obnovitelných místních zdrojů a jednoduchou vzduchotechnikou a tak překlenout např. výpadky el.proudu ze sítě, domy mohou být zcela autonomní, konstrukce snese zatížení stožárem
- možný je převoz celých objektů nebo částí na autě, protože je lze vyzvednout jeřábem
- domy lze demontovat a snadno recyklovat
- domy lze skládat do řad nebo skupin (stavební moduly)
- domy vykazují dobré feng-shui, projevuje se odrušení geopatogenních zón (působení klenby, sítě).

Plášť budovy se skládá ze sféricky vytvarovaných segmentů a specifických nosných základových prvků, které rozkládají působící síly do svých vzájemně propojených částí. Tvarové provedení vnějšího pláště s nízkým koeficientem aerodynamického odporu (zvláště při sférickém tvarování čel stavby) snižují možnost poškození stavby působením bouře nebo větru.

Malý povrch pláště snižuje nároky na množství potřebných hmot, na izolaci proti dešťovým srážkám, rovněž snižuje i nároky na chlazení, případně vytápění vnitřního prostoru atd. V případě porušení pláště nadměrným rázovým zatížením, např. pádem letadla nebo jiného velmi hmotného tělesa, může sice dojít k průrazu pláště nebo k jeho omezené destrukci, ale konstrukce předmětné stavby znemožňuje její rozpad na malé části. V takto poškozené budově dojde k vytvoření velkých dutin, ve kterých mohou obyvatelé přežít.

- Jednolodní stavby lze využít jako sklady, dílny, garáže...
- Dvoulodní stavby lze využít jako rodinné domy, obchody, výzkumné stanice...
- Vícelodní stavby jako haly, sklady, ubytovny, školy, úkryty CO....

Použití v našich projektech: bioklimatický dům Tenerife, ekopenzion Ševětín, NNBD Třeboň.


Projekt větrných elektráren nového typu zn. WIN

Větrné elektrárny tohoto nově patentovaného provedení je možné vyrábět od nejmenších typů v jednověžovém provedení až po výkony velké. Předností tohoto řešení je sklopné uspořádání věže nebo věží, které se samočinně sklápí při nadměrné intenzitě větru. Aby bylo zabráněno okamžité reakci stožáru na poryvy větru, je zařízení vybaveno pružinou a tlumiči. Sklopení věže je možné dosáhnout i mechanicky, na příklad v případě nutnosti odstranění námrazy nebo při běžné údržbě.

Další výhodou tohoto typu zařízení je snadná výroba, transport a montáž, vysoká odolnost proti větrným bouřím, orkánům a i tornádům. Agregáty malých výkonů jsou proto vhodné do těžko přístupných oblastí s nárazovými a nepravidelnými větry, například pro horské chaty, izolovaná selská stavení, malé ostrůvky bez rozvodných elektrických sítí atd. Menší stroje s horizontálními pomaluběžnými rotory je možno instalovat přímo na stožáry nad střechy objektů.MULTIFUNKČNÍ OKNO WENT

Moderní domy budou muset reagovat na požadavky ochrany životního prostředí a úspor energií. Domy lze navrhnout s novátorským řešením - osazením multifunkčních oken WENT, tedy inteligentních oken nové generace. Tato okna využívají výhod integrace a decentralizace současně, kombinují aktivní i pasivní využití solární energie s využitím energie okolního prostředí.

Okno WENT je inteligentní úsporné kombinované okno, které je nutno vývojově dořešit a odzkoušet v prototypu. Následně by mohlo být sériově vyráběno. Technické řešení okna zaručuje tepelnou a zvukovou izolaci proti vnějšímu prostředí, využití solární energie pro krytí tepelných ztrát objektu a popř. i ohřev TUV, účinné větrání s ohřevem čerstvého vzduchu a standardní úroveň osvětlení. To vše při možnostech individuálního, neomezeného řešení obytného prostoru.

Jsou známa zařízení pro rekuperaci tepelné energie, tepelná čerpadla, solární zařízení pro vytápění a ohřev TUV a klasická provedení oken a zimních zahrad jako samostatné prvky staveb. Integrované okno využívá výhod všech těchto zařízení v jediném výrobku. Okno musí zabránit průvanu, zajistit neprůzvučnost, aby se zabránilo pronikání hluku zvenku, vodotěsnost, pevnost, bezpečnost, požární odolnost, trvanlivost.

Vysoká intenzita proudění vzduchu při klasickém větrání má za následek vysoké tepelné ztráty a také nezdravé vysoušení bytů v zimním období. To plyne z toho, že venkovní vzduch o teplotě -15°C a 100% vlhkosti se po proniknutí do místnosti a zahřátí na pokojovou teplotu 20°C změní ve vzduch s relativní vlhkostí 7% (!), který má obrovský vysoušecí účinek. Naopak hermetickým utěsněním oken může rychle vést ke kondenzaci vodních par na oknech a zdivu a ke vzniku plísní.

Montáže jednotlivých klasických zařízení alternativních zdrojů energie do objektů jsou velmi náročná v celém procesu přípravy, osazení, regulace a užívání. Navíc neřeší klimatickou pohodu v objektu jako celku. Nevýhodou těchto způsobů řešení je velká náročnost na stavební a instalatérskou pracnost, problémy s odbornou náročností na montáže na staveništi a při dokončovacích pracích, velké vzdálenosti přenosu médií a informací, obtížnost při opravách a přestavbách zařízení a tomu odpovídající nepřiměřená nákladovost.

Zvláště pro nízkoenergetické domy o malých tepelných ztrátách nejsou k dispozici vhodná zařízení alternativních zdrojů, která by pružně reagovala na změny počasí. Nevyplácí se instalovat jen jedno zařízení, ani několik samostatných zařízení. Právě proto je vhodné řešení integrované, které automatickou regulací využívá několik principů získávání energie najednou.

Podstata nového řešení spočívá v soustředění prvků vytápění, větrání, rekuperace vzduchu a osvětlení v jednom montážním celku a spolupůsobení těchto částí řízeným způsobem. Energie je dokonaleji využívána v celém meziprostoru okna a i energie vyzářená je dále využívána. Zařízení se nepřehřívá a nezamrzá, protože funguje v mnoha různých režimech. Krátká cesta vzduchu potrubím nezpůsobuje ochuzení o záporné ionty. Celé zařízení vykazuje výraznou úsporu energií, práce, prostoru při zvýšení komfortu.

Multifunkční okno WENT je průmyslový výrobek osazený na místo, který sdružuje více funkcí, např.:
- zvýšení tepelně izolační a akumulační schopnosti fasády
- řízená výměna vzduchu s rekuperací , možnost přívodu vzduchu zemí, možnost funkce sušení
- filtr na čištění vzduchu (alergie na prach, pyly) a zvlhčení vzduchu
- malé tepelné čerpadlo vzduch - voda, možností ohřevu i chlazení
- ohřev vody sluncem pro vytápění - akumulace tepla, dohřev vody a topný parapetní panel
- ohřev užitkové vody sluncem s řízeným oběhem přes jezírko, s možností zavlažování
- možnost napojení na vnitřní nebo venkovní sprchu a řízenou zálivku rostlin (květiny nezaschnou při pobytu na dovolené apod.)
- výroba nutné el.energie fotovoltaickými panely, akumulace v bateriích 12V (nové řešení na systém sklápěných panelů dle polohy slunce, se současným zastíněním okna)
- řízené osvětlení (zastínění roletou, přisvětlení úspornou výbojkovou světelnou rampou)
- bezpečnostní elektricky poháněná roleta nebo bezpečnostní čidlo
- centrální řídící počítačová jednotka, místní a dálková signalizace
- součástí okna může být malá měřící stanice na průběžný záznam a vyhodnocení: teploty, vlhkosti, srážek, prašnosti, větru, slunečního svitu, kysličníků dusíku, elektrom.pole apod.

Okno je možné využít jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích popř. při zateplování objektu, do klasického domu (napojení na přívod elektřiny a vody), nebo do objektu bez přípojek (chaty, pavilony, garáže, ateliery, ekodomy). Okno jako komplet se osadí jeřábem nebo z plošiny. Okna lze sdružovat do řady. Budova tak není nadměrně zadrátovaná a zatrubkovaná, snižují se nároky na staveništní pracnost a poruchovost, na řešení fasád. Okno je možné dodat v mnoha variantách a kombinacích.

Naše nápady a vynálezy najdete také na www.napadyprodomy.cz.Počítadlo návštěv: celkem 1957, dnes 6 WebCzech 2005